Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

D66 presenteert visie op regionale verstedelijking en mobiliteit

D66 Teylingen presenteerde in de commissie Ruimte van 9 april haar visie op verstedelijking en mobiliteit in de regio Duin- en Bollenstreek. Fractievoorzitter Fred Koot hield de commissieleden een beeld voor van het jaar 2040: Stations in een lightrail netwerk met voldoende aansluitingen op bestaande infrastructuur, recreatieve voetpaden en op snelfietswegen, inclusief oplaadplekken voor elektrische fietsen. Tevens wordt het bollen- en duinlandschap zoveel mogelijk behouden met een Flower Science Campus als economische motor.

De laatste decennia is het landschap in onze regio – onder toenemend ruimtebeslag – ingrijpend veranderd. Veel weidegebieden en ecologische verbindingszones zijn verdwenen, terwijl er veel onder- en bovengrondse infrastructuur is bijgekomen. Ook zijn veel woningen en bedrijfsgebouwen gebouwd. Daarnaast zijn de verkeersstromen over land, water en in de lucht in onze regio fors toegenomen. Door deze ontwikkelingen staat de leefbaarheid op korte en lange termijn onder druk.
D66 wil dat kwaliteit van een gezonde, biodiverse en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant leidend is in toekomstige uitwerking van zowel de lokale als regionale omgevingsvisies. Concreet vertaald betekent dit dat wat D66 betreft ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn bij keuzes en beslissingen op ‘concentreren van verstedelijking’, ‘herkenbaar houden van karakteristieke landschappen’ en ‘anticiperen op klimaatverandering’.

Binnen afzienbare tijd zullen gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk fundamentele besluiten moeten nemen over een duurzame inrichting van onze leefomgeving, zowel boven- als ondergronds. D66 doet een beroep op de andere partijen om meer regie te nemen op zowel lokaal als regionaal niveau op deze onderwerpen.