Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juli 2019

Nieuw Afvalbeleid: ‘De betere scheider wordt beloond’

Na jaren discussie is tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2019 een besluit genomen over een nieuw beleid om afval van particulieren in te zamelen. Wat is hieraan voorafgegaan, hoe is de gemeenteraad uiteindelijk tot dit besluit gekomen?

Na een participatietraject in 2015 met inwonersbijeenkomsten in Warmond, Sassenheim en Voorhout heeft het college in 2016 een voorstel gedaan om in te stemmen met ‘omgekeerd inzamelen’ (geen grijze afvalbak meer, maar restafval wegbrengen), mogelijk gevolgd door een ‘prijsprikkel’ (Diftar). Dit voorstel werd door de gemeenteraad afgewezen.

In januari 2019 zijn we opnieuw de discussie rondom een nieuw afvalbeleid aangegaan. Dat het veel inwoners bezighield bleek wel uit de vele reacties van voor- en tegenstanders op de diverse mogelijke scenario’s via e-mail en sociale media.

De zogenaamde Vang-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof), waarin de centrale overheid doelstellingen voor restafvalvermindering aangeeft, was het uitgangspunt voor een nieuw voorstel. Hoe minder restafval, hoe minder er naar de verbrander gaat en hoe lager de verwerkingskosten. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe meer er opnieuw gebruikt kan worden. We kunnen immers niet oneindig gebruik blijven maken van schaarser wordende grondstoffen. Daar komt bij dat, met ingang van 2019, het tarief voor het storten en verbranden van afvalstoffen van € 13,21 verhoogd is naar € 32,12 per 1.000 kilogram. Deze kosten moet de gemeente doorberekenen aan de inwoners via de afvalstoffenheffing.

In de commissievergadering van 16 januari 2019 is aan het college de opdracht gegeven om voor de zomervakantie te komen met een nieuw afvalbeleidsplan. Niet alles opnieuw doen, maar doorpakken en versnellen, zodat voor de zomer een besluit genomen kon worden. Er was immers in 2015 en 2016 al veel informatie vergaard.

Tijdens de commissievergadering van 24 juni jl. is gebleken dat er zich geen raadsmeerderheid zou scharen achter het voorstel van het college, te weten omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval met Diftar (het voorstel uit 2016). Wel liet een aantal partijen weten dat zij positief zouden kunnen staan tegenover een D66-voorstel van een geleidelijk proces van een aantal jaar waardoor inwoners kunnen wennen aan een nieuwe afvalmethode waarbij betere scheiders beloond worden

Op initiatief van D66, VVD en CDA heeft D66 een amendement opgesteld ‘De betere scheider wordt beloond’. Dit amendement is op 11 juli aangenomen met 22 van de 23 stemmen (met uiteindelijk nog twee extra indieners, Trilokaal en PvdA).

Wat zijn de belangrijkste besluitpunten:

  • 240 liter (grijze) restafvalbak wordt vervangen door 140 liter
  • Plastic, Metaal en Drankpakken verpakkingen (PMD), keus aan de inwoner, bak of zak
  • Groente, Fruit en Tuinafval (GFT), in zomermaanden en in snoeiperioden 1x per week ophalen
  • restafvalbak, hoe mínder aan de weg, korting op afvalstoffenheffing
  • restafvalbak krijgt kantelslot
  • communicatieplan met o.a. afvalcoaches, maatwerk voor luiers e.d., regelingen/afspraken met organisaties met maatschappelijk karakter, afspraken met bedrijfsleven
  • jaarlijkse monitoring met aandacht voor de wijze van inzamelen, scheidingspercentage, kg restafval, tevredenheid inwoners en zwerfafval
  • uitgebreide jaarlijkse evaluatie om het afvalbeleid eventueel bij te stellen.

Het college is nu aan de slag met de praktische uitwerking van dit voorstel. Is het allemaal mogelijk en wat zijn de kosten? Dat zullen we eind van het jaar gaan zien. D66 heeft samen met de indieners van het voorstel haar uiterste best gedaan om aan veel wensen tegemoet te komen. Belangrijk is dat na de afwijzing van nieuw beleid in 2016, nu wel een besluit is genomen om het aantal kilo’s restafval snel en structureel te verminderen.

Naast het verminderen van restafval is het ook belangrijk dat wij ons afval beter gaan scheiden zodat het hergebruikt kan worden. En natuurlijk is het van belang dat ook de verpakkingsindustrie drastisch gaat veranderen; vermindering van het aantal verpakkingen en er moet veel meer gebruik gemaakt gaan worden van innovatieve technieken en verpakkingen meer recyclebaar en circulair maken.

Thema

Ruimte, Duurzaamheid, Milieu en Groen

Een aantrekkelijke openbare ruimte is essentieel voor het welzijn van mensen. Een juiste balans tussen bouwen, ondernemen en wonen enerzijds en landschap, natuur en groen anderzijds is van groot belang. D66 is voor het behoud van polders en open ruimte.

Duurzaamheid doe je er niet even bij, het dient verweven te zijn in ons denken en doen. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven. D66 ziet voor de gemeente een rol als aanjager weggelegd en wil particuliere initiatieven op dit gebied stimuleren.

Lees meer