Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 november 2019

Algemene beschouwing D66 tijdens Begrotingsraad 2019

Voorzitter, geachte toehoorders hier en luisteraar-kijkers thuis,

Ter besluitvorming ligt voor de begroting 2020-2023 van gemeente Teylingen. Eerst wil ik iedereen bedanken die ‘vitaal’ heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de begroting 2020, het dekkingsplan 2020 en de amendementen 2020.
D66 is zeer content met het proces om tot finale vaststelling te komen, waarbij de financiële positie en de vermogenspositie prima op orde blijven.

Voorzitter,

Mijn beschouwing vanavond staat in het teken van de Teylingse ambities welke prima in het huidige tijdsgewricht passen. Mijn vertrekpunt is echter de Dao De Jing van Laozi. Dit zijn Chinese geschriften, daterend van vóór het begin van onze jaartelling. De Dao De Jing staat vol wijsheden en tips onder andere over innerlijke kracht. Ik citeer enkele van die wijsheden:

  • Door vitaliteit te verwerven en op te slaan wordt niets onmogelijk.
  • Wil je invloed? Dan moet je mensen niet confronteren met onderlinge verschillen maar juist verbinden met elkaar.
  • Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten; als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken.

Voorzitter,

D66 Teylingen is trots op de vitaliteit van de Teylingse gemeenschap: inwoners, ondernemers, vrijwilligers en lokale democraten vormen een waar collectief.  Inclusief betrokkenheid, optimisme en duurzaamheid manifesteert zich per saldo een sociaal-maatschappelijk sterke samenleving met een hoog voorzieningenniveau in een aantrekkelijke biotoop voor mens, dier en plant; ook ten gunste van toeristen en recreanten.

Voorzitter,

Wat is het toch goed leven en vertoeven in Teylingen en in de Duin- en Bollenstreek met:

  • Ons geel (strand, duinen en bollenvelden),
  • Ons groen (weidevelden, parken en landgoederen) en
  • Ons blauw (plassen, kanalen en sloten).

D66 wil die aantrekkelijke leefomgeving – midden tussen de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad – graag behouden en versterken. Zo zijn er inmiddels bij de Stichting Meermaker Teylingen al mooie duurzaamheidsprojecten aangemeld.
Echter er zijn de komende jaren meer lef, kracht, visie en middelen nodig voor de realisatie van onze hedendaagse ambities. In deze context behoeven – naar de mening van D66 – de thema’s duurzame mobiliteit, duurzame woningbouw en energietransitie constant aandacht.

Voorzitter,

Mede uit oogpunt van Randstedelijk denken en werken zijn lange-termijn-doelen nodig. Zo is er lokaal en bovenlokaal nog veel moois te realiseren op het gebied van groene verbindingszones, woonontwerpen – als Tiny Houses – , een innovatieve / circulaire economie en de verkeerscongestie.

Daarom zou d66 bijvoorbeeld graag zien dat het treinspoor Haarlem-Leiden wordt omgebouwd tot een Lightrailverbinding en dat de 30-kilometer-afstand tussen Katwijk en Hoofddorp onderbrugd wordt met een metrolijn.

Overigens hebben de metropoolregio’s ‘Amsterdam’ en ‘Den Haag-Rotterdam’ al vergaande plannen respectievelijk voor duurzame mobiliteitsverbindingen met Zandvoort en Hoofddorp, en met Leiden, Katwijk en Noordwijk. Het is des te fnuikender dat de Duin- en Bollenstreek niet voorkomt in het rijks-Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport waardoor er vooralsnog geen substantieel rijksgeld daarvoor onze kant op komt.

Voorzitter,

Met betrekking tot het door het college voorgestelde – vooral cijfermatige dekkingsplan – meent d66 dat onder andere in het kader van de leefbaarheid een aantal collegevoorstellen van tafel moeten.

Het gaat dan bijvoorbeeld aan de opbrengstenkant om het al dan niet invoeren van de toeristenbelasting en het al dan niet invoeren van de hondenbelasting; en aan de lastenkant bijvoorbeeld om de utilitaire en recreatieve fietspaden, het materieel en immaterieel erfgoed, de biodiversiteit en het sportpark Elstgeest. Een en ander komt nader aan de orde bij de amendementen.

Voorzitter,
Ik rond af. Teylingen is een dynamische, veerkrachtige en veilige leefgemeenschap waarop we trots mogen zijn en waarin gelukkig nagenoeg iedereen gelukkig kan leven. Daar hoort een positieve levensstijl bij.

Tot zover, voorzitter,
Voorhout, 7 november 2019
Fred Koot, fractievoorzitter D66 Teylingen