Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Coalitie geeft een kompas aan het college als richting voor de begroting 2021-2024

De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het Teylingse college op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen.

De fractie(s) van VVD, TriLokaal en D66 herkennen dat de gemeente Teylingen dit jaar meer dan anders moeite zal moeten doen om de begroting en de financiële meerjarenraming 2021 – 2024 duurzaam sluitend te krijgen. Tegelijkertijd vinden wij dat – zeker nu ten tijde van de corona crisis – de gemeente Teylingen juist extra moet investeren in kwalitatieve voorzieningen voor onze inwoners. Deze coalitie is van mening dat we nu maatregelen moeten treffen om zo mogelijk de financiële klap van Corona ook op te kunnen vangen. De genoemde fracties geven het college daarom onderstaand richtinggevend kader mee en nodigen de andere fracties in de Raad uit gedurende het zomerreces met ons mee te denken.

Perspectief op de begroting 2021 en meerjarenraming 2021 – 2024

De kadernota van de gemeente Teylingen laat een aanzienlijk en structureel oplopend tekort zien in de begrotingsjaren 2021 – 2024. In het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’ zijn langs vier stappen maatregelen om de financiële positie te versterken geformuleerd:

 • verwerven van extra inkomsten
 • inruilen van oud voor nieuw
 • verminderen van kosten
 • bij uitzondering inzetten van de algemene reserve: alleen wanneer de stappen 1 t/m 3 geen of niet voldoende soelaas bieden.

Echter op dit moment is nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact van de Covid-19 crisis is en ook is nog onbekend welke vormen van financiële compensatie vanuit het Rijk te verwachten zijn.

De drie fracties zijn

van mening dat volledige dekking van dit tekort binnen de stappen 1, 2 en 3 onverantwoord is, maar dat de oplossingsmogelijkheden zoals verwoord in de ‘Kadernota Vitaal Teylingen 2021 – 2024’ in eerste instantie wel gevonden moeten worden in de eerste drie stappen;

van mening, dat de gemeenteraad van Teylingen juist in deze tijden ook moet investeren in voorzieningen in onze drie kernen, opdat de kwaliteit en beschikbaarheid van onze voorzieningen voor zowel inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als voor bezoekers hoog blijft;

van mening, dat de gemeenteraad het standpunt inneemt dat delen van de algemene reserve slechts aangewend mogen worden als alternatieve mogelijkheden voor dekking niet voorhanden of onverantwoord zijn;

van mening, dat aanwending van middelen uit de algemene reserve in deze uitzonderlijke situatie verantwoord is. Dit om extra investeringen te doen die zich op termijn financieel terugverdienen, die maatschappelijk rendement (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en de openbare ruimte) en behoud van ons voorzieningenniveau opleveren dan wel voorzien in het afdekken van financiële tekorten in extreme situaties, zoals de Covid-19 crisis, waarin (mogelijk) dekking via de lopende middelen zonder ingrijpende negatieve gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van ons voorzieningenniveau en de kwetsbaren in onze gemeente niet toereikend is.

Daarom geven de fracties van VVD, TriLokaal en D66 het college de volgende kaders mee:

Bij het opstellen van de begroting 2021 de geprognotiseerde tekorten (na verrekening van de saldi van de mei- en septembercirculaires) te dekken met minimaal 25% ombuigingsvoorstellen, maximaal 25% inkomstenverhoging en maximaal 50% dekking uit de algemene reserve,

de dekking uit de algemene reserve in de komende jaren af te bouwen naar 0% en ombuigingsvoorstellen en inkomstenverhoging in stappen te verhogen tot beide 50%,

bij elk nieuw beleidsvoorstel dat niet is genoemd in het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen (en niet in de begroting is opgenomen en een extra financiële last met zich meebrengt) een dekkingsvoorstel c.q. dekkingsvoorstellen te presenteren, in die zin dat deze gedekt kunnen worden via de eerste drie stappen zoals opgenomen in het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’,

aan de raad voorstellen te doen tot het vormen van bestemmingsreserves en deze ten laste van de algemene reserve te brengen, ten behoeve van:

 • uitvoering van plannen volgend uit de Centrumvisie voor de drie kernen (bijvoorbeeld t.b.v. het aanleggen van laadpalen voor elektrische voertuigen, participatie van de gemeente in een aan te leggen parkeergarage in Sassenheim en kwalitatieve opwaardering van straatmeubilair en inrichting van de openbare ruimte)
 • het creëren van een extra binnensport accommodatie ten behoeve van de verenigingen in Teylingen, al dan niet in combinatie met een Multi Functioneel Centrum in Voorhout
 • een integrale parkeervisie voor de kern Warmond
 • de verwerving van gronden en opstallen in de nabijheid van De Ruïne van Teylingen
 • andere projecten die een aantoonbare kwalitatieve impuls voor Teylingen opleveren, dan wel investeringen die zichzelf terugverdienen.

beleidsterreinen welke onderzocht kunnen worden voor ombuigingen en extra inkomsten:

 • bijdrage vragen voor het verlenen van diensten aan derden
 • verlengen van de afschrijving van kapitaalgoederen (incl. sportvelden), als dit geen kwalitatieve negatieve invloed heeft op een goede kwaliteit
 • het versoberen van of anders organiseren van voorzieningen (bijvoorbeeld slootkanten overlaten aan hengelsportverenigingen e.d.)
 • het aanpassen van gemeenschappelijke regelingsbegrotingen
 • prognose in bouwactiviteiten realistisch in plaats van conservatief inschatten en hieraan gekoppeld bijbehorende OZB
 • verhoging OZB
 • het naar voren halen van uitvoering bouwactiviteiten op de locaties Langeveld, Bloementuin en Boekhorst
 • temporiseren in de uitvoering van aanpassingen doorgaande weg Warmond
 • stimuleren bouw van koophuizen onder een vorm van gedeeld eigendom.

In september zullen de fracties van VVD, TriLokaal en D66 bovenstaand ‘Kompas naar een duurzaam sluitende begroting voor een Vitaal Teylingen’ omzetten in een motie ter behandeling in de commissie DEB.

Wij nodigen de andere fracties graag uit tijdens het zomerreces mee te denken en met aanvullende voorstellen te komen.

Namens de fracties van VVD, TriLokaal en D66,

 • Monique de la Rie
 • Frans van Swieten
 • Bart van der Ploeg