Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 juni 2021

D66 Teylingen: ‘Niet alleen ombuigen, maar ook investeren!’

De beleidsarme Kadernota 2022 – 2025 namens het College Teylingen laat een aanzienlijk en structureel oplopend tekort in de begrotingsjaren 2022 – 2025 zien. Oorzaken hiervan liggen met name in omvangrijke structurele tekorten op de jeugdzorg en de te lage uitkering uit het Gemeentefonds voor de vele taken die door het Rijk aan de gemeenten zijn overgedragen.

Bij de behandeling van deze Kadernota op 24 juni jl., heeft de fractie van D66 Teylingen het College in haar Algemene Beschouwing als belangrijk kader meegegeven ‘Niet alleen ombuigen, maar ook investeren!’

Ombuigen door inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door de relatief lage OZB-tarieven op termijn in overeenstemming te brengen met het hoge voorzieningenniveau in onze mooie gemeente, het invoeren van verblijfsbelasting voor toeristen en arbeidsmigranten, minder externe inhuur, efficiënter inkopen en optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden. In aanvulling hierop ontvangt de gemeente in ieder geval in 2021 en 2022, en naar verwachting ook daarna, een hogere uitkering ten behoeve van de jeugdzorg. Met deze extra inkomsten wordt een groot gedeelte van de op dit moment geprognotiseerde begrotingstekorten afgedekt. Mocht dit niet voldoende zijn, is het aan het nieuwe College na de raadsverkiezingen van maart 2022 met aanvullende voorstellen te komen.

Investeren wil D66 o.a. in behoud en verdere ontwikkeling van ons maatschappelijke en sociale voorzieningenniveau, in de openbare ruimte, innovatieve en flexibele woningbouw en in duurzaamheid.

Vorig jaar heeft D66 samen met onze coalitiepartners een richtingendocument op weg naar een duurzaam sluitende begroting, onder de naam ‘Het Kompas’, aan het College overhandigd. Hierin worden aan het College richtinggevende kaders meegegeven. Zoals het tijdelijk gedeeltelijk financieren van begrotingstekorten door inzet van een deel van onze omvangrijke algemene reserve. Daarnaast worden suggesties gedaan voor het doen van investeringen, het verwerven van extra inkomsten en het onder controle houden van de uitgaven.

Tijdens de digitale vergadering is, virtueel, een geactualiseerde versie onder de naam ‘Het Kompas 2.0’ aan het College overhandigd. Tevens is aan de andere fracties gevraagd mee te denken op welke wijze en met welke inhoud ‘Het Kompas 2.0’ in het najaar kan worden vertaald in een Raadsmotie.

De Algemene Beschouwing namens de D66-fractie en het geactualiseerde ‘Kompas 2.0’ kunt u nalezen op de D66 Teylingen website: https://teylingen.d66.nl/publicaties/algemene-beschouwing-kadernota-2022-2025/