Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Teylingen: ‘We doen het samen!’

De beleidsarme Begroting 2022 – 2025 laat door een eenmalige Rijksuitkering voor de uitgaven jeugdzorg en Covid-19 een sluitende begroting voor 2022 zien. Echter voor de begrotingsjaren daarna wordt een structureel oplopend tekort tot ca. € 3 miljoen voorzien. Oorzaken hiervan liggen met name in omvangrijke structurele tekorten op de jeugdzorg en korting op de uitkering uit het Gemeentefonds.

Bij de behandeling van deze Begroting op 11 november jl., heeft de fractie van D66 Teylingen in haar Algemene Beschouwing drie belangrijke thema’s benoemd:

  • We doen het samen
  • We laten iedereen vrij, maar niemand vallen
  • Duurzame en groene leefomgeving.

D66 vindt het belangrijk dat inwoners actief betrokken worden bij beslissingen die genomen moeten worden. De pilot burgerbegroting en het burgerpanel zijn middelen om onze inwoners actief bij te maken keuzes te betrekken. Wat D66 betreft gaan we hiermee door en breiden dit uit met expertgroepen. Expertgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en deskundigen die vanuit kennis, kunde en ervaring meepraten en meedenken over specifieke onderwerpen en financiële- en beleidskeuzes.

Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid. Maar D66 staat altijd klaar voor inwoners die het niet zelf redden. We ondersteunen hen en bieden maatwerk aan. D66 wil meer inzetten op preventie en een gezond leefpatroon. De nota Volksgezondheid biedt hiervoor een goede basis en verdient voldoende budget voor uitvoering hiervan. Een uitdaging is wel beheersing van de uitgaven voor de zorg. Wij hopen dat het nieuwe kabinet hiervoor structureel meer geld voor de gemeentes beschikbaar stelt.

Tijdens de Coronaperiode is steeds duidelijker geworden dat de omgeving waarin je woont cruciaal is voor het welbevinden van mensen. D66 pleit voor meer groen in bestaande en nieuwbouw wijken. Woningbouwprojecten als Nieuw Boekhorst, Langeveld en Mariënhof bieden mogelijkheden om deze klimaatadaptief, groen en passend bij de huidige en toekomstige woonbehoeften van onze inwoners in te richten. Dit betekent onder andere minimaal 30% sociale woningbouw, circulair, levensloopbestendig en innovatief bouwen en meer woningen in het zogenaamde middensegment om doorstroming op gang te brengen.

16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan op weg naar een nieuwe Raad en een nieuw College met veel onzekerheden en grote uitdagingen. Zowel financieel, economisch als maatschappelijk. D66 hoopt dat we deze weg samen gaan doorlopen. Samen met alle fracties in de nieuwe Raad. Met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Want, alleen samen kunnen we de uitdagingen aan!

Tijdens de deels fysieke, waarbij een groot aantal raadsleden in de Raadszaal aanwezig waren, en deels digitale vergadering is de begroting met 21 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

De Algemene Beschouwing namens de D66-fractie kunt u hier nalezen: Begrotingsraad 2022 – 2025

Gepubliceerd op 13-11-2021 - Laatst gewijzigd op 13-11-2021