Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Halverwege de raadsperiode: hoe gaat het?

Het is november 2020, ik ben nu 2 ½ jaar raadslid voor D66 in Teylingen. Een mooi moment om eens stil te staan waar ik afgelopen raadsperiode mee bezig ben geweest en wat er nog op ons pad gaat komen. Als beginnend raadslid was ik erg gretig naar informatie, heb ik veel werkbezoeken afgelegd, veel netwerkbijeenkomsten bezocht, in gesprek met inwoners gegaan. En toen kwam de Covid-19 crisis. We weten allemaal wat voor een impact dit heeft op onze samenleving. Het heeft ook veel gevolgen voor het invullen van het raadlidmaatschap.

Werkbezoeken worden online bijeenkomsten en webinars. Commissie- en raadsvergaderingen zijn digitaal. Natuurlijk is het makkelijk om vanuit huis in te loggen, maar je mist toch de contacten met inwoners en andere commissie- en raadsleden wat juist het leuke is van het raadswerk. Waar ben ik afgelopen 2 ½ jaar mee bezig geweest? In onze fractie hebben we besloten dat ik woordvoerder ben van de onderwerpen welzijn, groene leefomgeving en duurzaamheid. Hierdoor ben ik betrokken bij alle drie de commissies: commissie Welzijn voor het sociaal domein, sport en cultuur; commissie Ruimte voor de groene leefomgeving en de commissie DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur) voor o.a. de duurzaamheidsonderwerpen.

Groene leefomgeving, biodiversiteit

Voor mij is een fijne woonomgeving heel belangrijk. Mijn eerste motie als raadslid was het ‘Welkomstpakket voor nieuwe inwoners’. Daarna heb ik nog moties ingediend voor meer groen in onze gemeente. Een motie ‘Tiny Forest’ is helaas verworpen. Maar, ‘Meer groen in woonwijken, dorpscentra en entrees‘ is wel aangenomen. Verder heb ik me ingezet om het zwerfafval op de agenda te krijgen door daarvoor een motie in te dienen. De zwerfafvalzappers van Voorhout en Warmond zullen in een komende beeldvormende sessie een presentatie gaan geven.

Welzijn

In de commissie Welzijn ben ik woordvoerder van een aantal onderwerpen die mij erg aan het hart gaan. Dit jaar zijn we gestart met een nieuw beleid Volksgezondheid. Een traject waarin de aspecten gezonde leefstijl en leefomgeving belangrijk zijn. Een mooi haakje voor ons als fractie om te pleiten voor een groene leefomgeving waar inwoners heerlijk kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Momenteel zijn we ook bezig met de binnensportaccommodaties. Het is belangrijk dat er in Teylingen voldoende ruimte is voor het basisonderwijs om een aantal uur in de week bewegingsonderwijs te organiseren. Daarnaast heeft Teylingen veel sportverenigingen. We zijn aan het kijken of er voldoende ruimte voor ze is om de sporten goed uit te kunnen oefenen.

Bijna de helft van de uitgaven van de begroting van onze gemeente gaat naar het sociaal domein. D66 vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen en dat er zorg en ondersteuning is voor degenen die dat nodig hebben. Veel taken zijn vanaf 2015 overgeheveld naar de gemeenten, maar er moest wel meteen bezuinigd worden. Dit is een onmogelijke opdracht gebleken en zorgt voor veel gemeenten in Nederland voor problemen om de begroting sluitend te krijgen. Als raadslid is het een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Veel wordt er regionaal gedaan, bv. inkoop jeugdhulp. In de commissie Welzijn werken alle commissieleden samen met wethouder Arno van Kempen om hier grip op te krijgen. Veel voorstellen m.b.t. preventie zijn aangenomen. We blijven als fractie alert op de uitgaven, maar vragen met regelmaat om innovatie en kijken ook of er mogelijkheden zijn om de kosten van bv. de jeugdzorg en de WMO omlaag te krijgen zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor degenen die het nodig hebben.

Waar ik heel blij mee ben is dat de raad mijn motie ‘onderzoek naar een multifunctionele accommodatie Voorhout’ heeft aangenomen (op 4 juli 2019). Het idee van deze motie ontstond na een bezoek aan Dorpshuis Valkenburg, een dorpshart waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samenkomen voor bv. ontspanning en culturele en educatieve activiteiten. Ook activiteiten van welzijn, werk en zorg kunnen hierin een mooie plaats krijgen, bijvoorbeeld de bibliotheek en Welzijn Teylingen. De uitvoering van deze motie is momenteel gaande.

Aan inwoners wordt gevraagd om mee te denken. Wordt vervolgd! Het is ook verheugend dat in deze raadsperiode onze wethouder Arno van Kempen aan de slag is gegaan met een nieuwe toekomst voor de Ruïne van Teylingen. Mijn liefde voor geschiedenis kan ik mooi kwijt in dit project. Inmiddels is de aankoop van de Westerbeekschuur een feit en zijn er diverse partijen bezig met het maken van een business case. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen.

Commissie DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur)

Samen met Bart van der Ploeg zit ik in deze commissie. Ik ben woordvoerder van (o.a.) duurzaamheid, veiligheid (nieuw veiligheidsplan), en de centrumvisies. Veel onderwerpen m.b.t. duurzaamheid zijn de afgelopen 2½ jaar al voorbij gekomen. D66 was initiator van het amendement ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Vanaf 2021 gaat het nieuwe beleid in en onlangs heb ik de wethouder nog om een stand van zaken gevraagd of alles loopt volgens planning en om er zeker van te zijn dat er ook een goed communicatieplan zal komen. Belangrijk is dat we beter ons afval gaan scheiden zodat we minder restafval gaan aanbieden. Heel recent heb ik vragen gesteld over de papierinzameling door de verenigingen in Teylingen.

Ik heb veel tijd gestoken in de oprichting van Meermaker Teylingen. Helaas is die inmiddels ook weer door een meerderheid van de raad is stopgezet (zie ook mijn recente blog hierover op de website).

We zijn ook druk bezig geweest met de opvolger van de duurzaamheidsagenda. Deze heeft vertraging opgelopen, maar inmiddels hebben we het plan en uitvoeringsprogramma ‘Duurzame Ontwikkeling Teylingen’ al een aantal keer besproken. D66 heeft veel input geleverd tijdens de commissies wat ook overgenomen is door het college. Het college heeft op mijn verzoek het rapport over de Biodiversiteit opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De besluitvormende fase van dit beleidsplan is als het goed is begin 2021. Wordt vervolgd.

De commissie is ook druk bezig met de voorbereidingen van de Regionale Energie Strategie (RES) en de Lokale Energie Strategie (LES). Holland Rijnland, waar Teylingen deel van uitmaakt, pakt dit op. Als raadslid ben ik al naar diverse bijeenkomsten hierover geweest. Ook de warmtevisie (van het aardgas af) is een onderwerp waar ik me in verdiep. Gelukkig zijn er D66 leden die veel verstand van zaken hebben en mij informeren en adviseren over deze erg complexe materie.

Voor de onderwerpen Duurzaamheid heb ik 2 moties ingediend. Een motie ‘Monitoring Duurzaamheid’ samen met de VVD in november 2018, om het college te vragen om te komen met o.a. effectrapportages. Naar aanleiding van het politiek café over de Energiestrategie, heb ik afgelopen januari een motie ingediend ‘Communicatie rondom de energiestrategie en warmtevisie’. Deze motie is in uitvoering. Kortom, er gebeurt veel, er is veel te doen. Ik hoor graag wat er onder de inwoners leeft. Schroom niet contact met mij op te nemen!

Gepubliceerd op 14-11-2020 - Laatst gewijzigd op 15-11-2020