Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Speech Begrotingsraad 2021

Voorzitter, leden van de raad en allen die via Teylingen tv deze vergadering mee- of terugkijken,
D66 is een partij die met een positieve blik naar de maatschappij kijkt. En ook ik ben, samen met mijn fractie, positief ingesteld. U zult begrijpen dat het, in deze tijd met veel negatief nieuws als gevolg van de Coronacrisis, soms lastig is optimistisch en positief te zijn. Dat is een uitdaging. Maar uitdagingen, daar houden wij van! Uitdagingen om deze moeilijke periode goed door te komen. En dat is ook waar wij als gemeenteraad samen met het college, onze inwoners, verenigingen en ondernemers de komende jaren voor staan.

Net als ook u waarschijnlijk, keek D66 met de nodige bezorgdheid uit naar de begroting 2021. Krijgen wij deze wel sluitend? Tijdens de kadernota behandeling hebben wij samen met onze coalitiepartners het college een aantal suggesties voor de begroting uitwerking meegegeven. Aan de hand van dit zogenaamde ‘Kompas’ is het college samen met de ambtenaren voortvarend aan de slag gegaan. En met resultaat. Dank daarvoor!

Op basis van alle vooraf afgegeven signalen waren wij voorbereid op een begroting met een aanzienlijk tekort. Gelukkig heeft het college manieren gevonden een min of meer sluitende begroting 2021 te presenteren. Zo wordt een inhaalslag gemaakt om de Onroerend zaakbelasting en Forensenbelasting meer in lijn met de uitstekende voorzieningen in onze gemeente te brengen. Hiermee vangen we twee vliegen in één klap. Namelijk hogere inkomsten én vermindering van de korting vanuit het Gemeentefonds omdat nu een groter deel van de zogenaamde beschikbare Belastingruimte gebruikt wordt. En ondanks deze OZB-verhoging, blijft Teylingen toch de gemeente met gemiddeld de laagste lasten in onze regio!

Toch zijn deze extra inkomsten onvoldoende om de hogere kosten van en lagere inkomsten als gevolg van de Coronacrisis te dekken. Gelukkig heeft het college zonder verschraling in de voorzieningen een aantal posten gevonden om de begroting sluitend te krijgen. D66 kan instemmen met de voorgestelde maatregelen en de inzet van een deel van de algemene reserve om een dreigend tekort te dekken. Wij kunnen dit, omdat hiermee voorkomen wordt dat ingegrepen moet worden op voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven belangrijke en veelal essentiële voorzieningen.

Zo is D66 tevreden dat niet ingegrepen hoeft te worden in de zorg en de sociale voorzieningen voor de ouderen en kwetsbare inwoners in onze gemeente. Daarnaast kan ondanks de crisis ook geïnvesteerd worden. Zoals bijvoorbeeld in het veiliger maken van de Herenweg in Warmond en de spoorwegovergang Voorhout, nieuwbouwprojecten in zowel Sassenheim, Voorhout als Warmond en investeringen in de openbare ruimte, open overheid, de uitvoering van de drie Centrumvisies en in sportvoorzieningen.

Het college en ons ambtelijk samenwerkingsverband HLTSamen kopen jaarlijks voor vele miljoenen Euro’s in. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente de lokale en regionale ondernemers in deze zeer lastige periode steunt. Niet in woorden, maar in concrete daden. Daarom heeft D66 het initiatief genomen voor het opstellen van een motie, waarin we het college oproepen zoveel als mogelijk binnen de juridische en aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden lokaal en regionaal in te kopen. Gezamenlijk met onze coalitiepartners en GroenLinks zullen we deze motie indienen. Hopelijk kan deze op brede steun van u rekenen. Zoals gezegd; Geen woorden, maar daden!

D66 is aangenaam verrast hoeveel inwoners, bijna 1000!, hebben meegedaan aan de pilot Burgerbegroting. D66 wil hierbij onze inwoners danken voor hun betrokkenheid en de suggesties die wij ontvangen hebben. Voor ons als fractie is het belangrijk dat wij de mening en afwegingen van onze inwoners mee kunnen nemen bij onze besluitvorming en de pilot kunnen evalueren. Bijna 500 inwoners hebben aangegeven verder in gesprek te willen gaan, dit moet wat betreft D66 zeker doorgang vinden. D66 dient daarom samen met VVD en Trilokaal de motie ‘Budget t.b.v. uitwerking en evaluatie Burgerbegroting’ in.

De coronacrisis heeft laten zien dat inwoners hun leefomgeving en onze voorzieningen nog veel meer waarderen dan voorheen. D66 pleit al jaren voor een groenere leefomgeving, meer fietspaden, meer bomen en versterking van de biodiversiteit. Wij pleiten dan ook voor meer samenwerking met lokale initiatieven en met partijen die samen met de gemeente willen werken aan duurzaamheid en circulariteit. Ook hiervoor zijn concrete daden nodig! Daarom is D66 voornemens een motie ‘Samenwerking Bollenstreekhout’ in de commissie DEB te agenderen.

Tot slot innovatie. Een onderwerp dat op diverse plaatsen in de begroting en het college uitvoeringsprogramma ‘Vitaal Teylingen’ terugkomt. Aan innovatie in de zorg, bijvoorbeeld door steeds meer inzet van eHealth toepassingen en andere vormen van begeleiding en zorgverlening, wordt in samenwerking met de zorgaanbieders gewerkt. Maar innovatie omvat meer en D66 wil daarin ook initiatiefnemers stimuleren en ondersteunen. Daarom hebben een aantal leden van D66 Teylingen een motie ‘Innoveren in elektrisch varen op de Kagerplassen’ opgesteld. Elektrisch varen is namelijk steeds meer in opkomst en is voor onze gemeente een goede manier om bij te dragen aan de energietransitie en aan een beter milieu. Ook deze motie zullen wij agenderen in de commissie DEB.

Voorzitter, met deze laatste zin wil ik graag afsluiten. De D66 fractie wenst het college en de ambtenaren van Teylingen en HLTSamen het komende jaar heel veel succes bij de verdere uitvoering van het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’. Wij geven u de kaders en de Euro’s, de concrete invulling en uitvoering is aan u.
Tot zover, voorzitter

Namens de fractie D66 Teylingen:

Bart van der Ploeg, fractievoorzitter
Edith Alkemade, gemeenteraadslid
Katja Heede, burgerraadslid
Marleen van Steeg, fractieondersteuner

Gepubliceerd op 06-11-2020 - Laatst gewijzigd op 14-11-2020