Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

  • Evalueren van het huidige gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid door onderwijspartners in 2015;
  • Voor kinderen met een taalachterstand moet vanaf twee jaar de voorschool en vroegschoolse educatie beschikbaar zijn. De signalering van taalachterstand moet plaatsvinden via de consultatiebureaus;
  • Stimuleren van het opgaan van scholen in een Brede School;
  • Inburgeringscursussen en volwasseneneducatie zijn goede instrumenten om laaggeletterdheid en analfabetisme aan te pakken. Het heeft de voorkeur dergelijke initiatieven waar mogelijk te verbinden aan brede scholen;
  • Om schooluitval te voorkomen gaat D66 zich inspannen voor een betere samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, Regionaal Bureau Leerplicht en de jeugdhulpverlening;
  • Meer ruimte geven aan organisaties die jongeren op succesvolle manier ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten en achterstanden;
  • Goed beroepsonderwijs staat of valt met voldoende stageplekken; de gemeente moet hieraan actief bijdragen;
  • Bij projecten in de wijk wordt actief gezocht naar jongeren die mee kunnen helpen met de organisatie en uitvoering;
  • Voortzetten van de jaarlijkse kindergemeenteraad;
  • Extra aandacht voor allerlei vormen van volwasseneneducatie en educatie over specifieke onderwerpen, zoals Natuur- en Milieueducatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018