Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig; iedereen heeft recht op dezelfde grondrechten. D66 staat daarvoor. Iedereen moet in Nederland alle beschikbare mogelijkheden krijgen aangeboden om zich te ontwikkelen. D66 vertrouwt hierbij op de eigen kracht van mensen; daarom wil zij ook prestatie belonen, maar zij voelt zich ook verantwoordelijk voor een rechtvaardige deling van de welvaart en de zorg. Dit moet wat ons betreft leiden tot een duurzaam welzijn van ieder individu.

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Mensen die niet beperkt moeten worden door starre systemen en strikte regels. Vrij om te denken en te doen. Mensen die initiatieven nemen en daarmee vorm geven aan hun eigen leven, aan dat van hun naasten en van de samenleving. Onderling verbonden in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Wie dit om welke reden niet kan, wordt geholpen en ondersteund.

Overheidstaken op het gebied van zorg & welzijn moeten in 2014/2015 door de gemeente worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om taken op het gebied van de Participatiewet, Jeugdzorg en het onderdeel begeleiding van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deze taken verantwoord te kunnen uitvoeren, is schaalvergroting noodzakelijk. Hiervoor is nauwe samenwerking met omringende gemeenten (b.v. in Bollenstreekverband, samenwerking tussen Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) van belang.

Anderzijds zien we ook een soort schaalverkleining. Met de introductie van de Wmo is er veel meer nadruk op zelfstandigheid en zelf oplossen van problemen komen te liggen. De zelfredzaamheid van de burger is meer centraal komen te staan. Veel mensen in onze maatschappij kunnen niet meer zonder hulp in hun dagelijkse leven. Daarom wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers die, naast alle professionals in de zorg, hun naasten zo goed mogelijk bijstaan. Deze vorm van solidariteit is onmisbaar en moet door de gemeente dan ook blijvend worden ondersteund.

D66 steunt de overgang van alle onderdelen van de jeugdzorg naar gemeenten. Jeugdzorg moet in de buurt van kinderen worden georganiseerd, onder verantwoordelijkheid van het meest nabije bestuur. De complexiteit van de jeugdzorg, de juridische context en het toezicht vragen om specifieke expertise van gemeenten. Voor D66 is dit bij de transitie een belangrijk aandachtspunt.

Wij willen inzetten op een krachtig preventiebeleid dicht bij de burgers (jong en oud) ter voorkoming van onnodige zorgvragen. Hier geldt letterlijk: voorkomen is beter dan genezen.

D66 is voorstander van het zoveel mogelijk in één hand houden van alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken heeft, omdat er veel verbanden tussen die onderwerpen zitten. Naar de burger toe is het van belang dat er een één-loket-benadering wordt gerealiseerd; de gemeente kan dan vervolgens in haar eigen organisatie de juiste dienstverlening organiseren, daar moet de burger niet mee belast worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018