Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Sporten voor iedereen

D66 wil dat mensen die willen sporten dat ook kunnen doen. Daartoe dienen er voldoende goed onderhouden sportaccommodaties te zijn, maar ook faciliteiten voor ongeorganiseerde sporters. Bovendien moet iedereen financieel in staat zijn om te kunnen sporten. Een financiële bijdrage voor de minst-draagkrachtigen in onze gemeente zal behouden moeten blijven.

Omdat sport leuk, gezond en sociaal is, wil D66 sport onder alle groepen van de samenleving (jeugd, ouderen, allochtonen, mindervaliden) stimuleren. D66 wil dat er meer fiets- en hardlooproutes worden aangelegd en er binnen de wijken meer trapveldjes en sportkooien komen.

D66 wil breedtesport de meeste aandacht geven. Dat begint al op scholen en op buitenschoolse opvang. Ondersteuning van topsport wil D66 indirect bieden door te zorgen voor kwalitatief goede accommodaties en incidenteel door subsidiëring van topsportevenementen.

Sportaccommodaties

D66 wil een duurzame toekomst voor de sportverenigingen door goed onderhoud van de sportvelden en een beter gebruik van accommodaties. Bij modernisering of aanleg van sportvelden, sportaccommodaties en recreatievoorzieningen moet over de gemeentegrenzen gekeken worden en afstemming plaatsvinden met de andere gemeenten in de regio.

Het behoud van het zwembad in Sassenheim vindt D66 belangrijk, zeker nu andere zwembaden in de regio gesloten dreigen te worden. Daar zijn twee redenen voor aan te geven. In de eerste plaats is het zwembad een prachtige vorm van vertier en vermaak, waar velen gebruik van maken gedurende het gehele jaar. In een recreatiegemeente als Teylingen, maar ook gezien haar plek in de regio, hoort een eigen zwembad bij de faciliteiten die we te bieden hebben. In de tweede plaats is zwemonderwijs, al dan niet via de scholen, van groot belang in een waterrijke gemeente als Teylingen. Kort en goed: leren zwemmen redt levens, zeker in onze gemeente.

D66 vindt dat prestaties beloond mogen worden. Dit geldt ook voor de diverse talenten in de sport die Teylingen rijk is. Talenten in de (top)sport bieden vertier en stimuleren door hun voorbeeldfunctie de breedtesport. De uitreiking van de jaarlijkse sportprijs om hen in het zonnetje te zetten, verdient vervolg.

Duurzaam genieten van de omgeving

Een belangrijk aspect bij recreatie en toerisme is ‘de beleving’. Ons cultureel erfgoed speelt daar een belangrijke rol in, maar ook de natuurwaarde van onze buitengebieden. D66 wil zich daarom inzetten om erfgoed te bewaren en de natuurwaarden minimaal te behouden, maar liever nog te versterken. In ons watergebied kunnen historische schepen een extra beleving vormen, evenals de uitbreiding van kanoroutes en elektrisch varen.

D66 vindt het belangrijk dat de toeristische aantrekkelijkheid optimaal wordt benut en verder wordt versterkt. Belangrijk daarbij is dat het accent meer komt te liggen op duurzaamheid en het versterken en behoud van natuurwaarden. Om dit alles goed van de grond te krijgen, is samenwerking op allerlei niveaus gewenst. Om te bereiken dat de bollen, de kust, de plassen en de stad elkaar versterken, is het onder andere noodzakelijk dat de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze gebieden (op zichzelf en onderling) voor recreanten en toeristen erg goed is. Dat geldt ook voor het water; de aanlegplaatsen voor bijvoorbeeld kanoërs moet worden uitgebreid (toegankelijkheid), terwijl duurzaam aandacht zal moeten worden gegeven aan de kwaliteit van het water (o.a. waken voor en aanpakken van blauwalgen, bewaking van de kwaliteit van het water in samenwerking met het Hoogheemraadschap).

Daarnaast kan er gedacht worden aan het realiseren van een rondwandeling door de polders en over de dijken van Warmond en Sassenheim en via trekpontjes, bijvoorbeeld om zo de eendenkooi in Warmond te bereiken. Het gaat hierbij wat D66 betreft om een vorm van extensieve recreatie, waarbij rust centraal staat en massatoerisme niet aan de orde is.

Voor een duurzame planning van sportaccommodaties en recreatievoorzieningen is een langetermijnvisie van 10 tot 20 jaar nodig. Daar zal D66 dan ook veel aandacht aan gaan besteden, waarbij de regionale functie van deze accommodaties en voorzieningen ook een rol zal spelen.

Pleziervaartuigen

D66 wil onderzoeken of het tekort van 800 ligplaatsen voor pleziervaartuigen op basis van een onderzoek van jaren geleden, inmiddels nog reëel is. Indien dat nog steeds het geval is, mogen er meer ligplaatsen in Teylingen komen, maar wel met respect voor de natuur en fatsoenlijke inpassing in het landschap. Ook het gebruik van de Bootjeshaven in Warmond zou geëvalueerd moeten worden. Deze haven is ooit opgezet met als doel ligplaatsen te bieden voor kleine bootjes van mensen met een kleine beurs. Bezien moet worden of er inmiddels sprake is van ‘scheefliggers’. Indien dat het geval is, moeten er maatregelen worden genomen om terug te keren naar het oorspronkelijke doel.

Maar niet iedereen heeft zelf een boot. Om toeristen naar Teylingen te trekken, is D66 daarom voor openbare aanmeerplaatsen voor rondvaartbedrijven, watertaxi’s etc., die toeristen willen oppikken of afzetten zoals de steiger bij het Leidse stadhuis: niet ‘parkeren’ maar uitsluitend in en uit laten stappen. In Warmond zijn daarvoor voldoende plekken, in Voorhout bijvoorbeeld bij Overbosch en in Sassenheim zijn Oosthaven en het Voorhavenplein interessante locaties.

Teylingen op de kaart

Toeristische organisaties in onze streek gaan wat D66 betreft meer samenwerken aan de, waar mogelijk zelfs internationale, promotie/vermarkteting van onze streek. VVV Warmond wordt VVV Teylingen. Met deze VVV worden toeristische prestatieafspraken gemaakt. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verbetering van het dagrecreatieaanbod (concrete dagprogramma’s zowel tijdens als buiten het bollen- en watersportseizoen) of de ontwikkeling van moderne fiets- en wandelroutes, met QR-codes en de mogelijkheid om interactief door Teylingen/de streek rondgeleid te worden. Daarnaast zou specifiek gekeken moeten worden naar recreatieve en toeristische mogelijkheden wanneer de bollen zijn uitgebloeid en het op het water te koud is geworden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018