Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Fusie op termijn

Wanneer regionale bestuurlijke samenwerking zo ver gaat dat de raden van de afzonderlijke gemeenten uitsluitend nog zorgen voor bestuurlijke drukte en nauwelijks meer invloed kunnen uitoefenen op het gemeenschappelijk afgesproken beleid, is een fusie op termijn opportuun. Zoals al eerder in ons verkiezingsprogramma is aangegeven, moet dan wel voldaan worden aan de 3 K’s: kwaliteitsverbetering, kwetsbaarheidvermindering en kostenbesparing. Samenwerking is een middel om samen op een hoger plan te komen.

Wanneer onze regio bewust met eigen ontwikkeling bezig is, past daarbij ook de nodige inzet van de provincie. Deze richt zich tot op heden met name op het zuiden van Zuid-Holland. De problemen van onze regio verdienen echter meer aandacht: de regio zit verkeerskundig gezien op slot met alle schadelijke gevolgen van dien, Schiphol heeft een enorme impact, de Greenport moet ontwikkeld worden, op duurzaamheidsgebied zijn er grote slagen te maken, er blijft straks open ruimte over die wordt achtergelaten door kleine agrarische bedrijven, etc.

Holland Rijnland

Dit samenwerkingsverband heeft middels een regionaal investeringsfonds (RIF) grote projecten in gang gezet die ook van belang zijn voor de Bollenstreek. Deze zijn nu allemaal in uitvoering. Ook op andere terreinen dan ruimte wordt er zinvol samengewerkt, bijvoorbeeld rond de sociale agenda. D66 wil binnen Holland Rijnland met andere gemeenten blijven samenwerken wanneer er onderwerpen zijn die zich daarvoor lenen (cafetariamodel). D66 ziet met name samenwerking binnen Holland Rijnland bijvoorbeeld gestalte krijgen op de terreinen van duurzame economie, duurzame samenleving en de sociale agenda (o.a. de drie decentralisaties). D66 zal continu een eigen input leveren voor de strategische agenda van Holland Rijnland. Zo zal er regionaal beleid voor duurzaam bouwen moeten komen, moet de CO2 reductie in de streek in 2020 meer dan 16 procent ten opzichte van 2005 zijn, kan er samen meer worden gedaan rond afvalketens en moet er een infrastructuur komen voor duurzame brandstoffen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018