Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Duurzaamheid topprioriteit

D66 ziet duurzaamheid niet als luxe artikel, maar als een noodzakelijke manier van denken én doen. Als een kans en niet als een kostenpost! Uitvoering van duurzaam beleid is een gecombineerde verantwoordelijkheid van de gemeente en haar burgers. De gemeente inspireert, enthousiasmeert en helpt. De gemeenschap, burgers, bedrijfsleven, instellingen, verenigingen, scholen, etc. worden actief betrokken bij de uitvoering van duurzaam beleid.

D66 wil dat duurzaamheid een vanzelfsprekendheid wordt in het gemeentelijk beleid, de communicatie en de bedrijfsvoering. Duurzaamheid is niet iets dat je af en toe of er even bij doet als het uitkomt. Het is een manier van denken en werken die in de gehele organisatie, in het communiceren, denken en handelen verweven moet zijn. Het is aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven bij het toepassen van duurzame energiebronnen en het gebruiken van duurzame materialen. Daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator op te pakken richting bedrijven, inwoners en organisaties.

D66 streeft naar een ‘Zero Waste’ samenleving, waarbij toepassing van eerder gebruikte grondstoffen, terugwinning en later hergebruik van nu benutte grondstoffen integraal onderdeel vormen van inkoop, gebouw- en gebiedsontwikkeling. De gemeente zal in haar voorbeeldfunctie een ‘Zero Waste’ policy introduceren bij al haar werkzaamheden, bij haar inkoop vanuit derden en in (deels) door de gemeente gefinancierde projecten. Bij de gemeente als opdrachtgever, dan wel bij de potentiële leverancier of projectontwikkelaar.

Bij het inkopen van goederen en het verstrekken van opdrachten zal de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid nemen. De gemeente streeft er altijd naar de meest gunstige prestaties te realiseren over de reële levensduur van een te ontwikkelen project of in te kopen project of product: zowel op economische, functionele, sociale als milieuprestaties. Een duurzame formulering van het inkoopbeleid en de gunningscriteria wordt mede uitgewerkt volgens de factsheets van Agentschap NL/RVO (Cradle-to-Cradle en duurzaam inkopen).

Bij zowel nieuwbouw als herinrichting kan en moet aandacht worden besteed aan het realiseren van een langere levensduur van onze woningvoorraad, hetzij via kwaliteitverhoging, hetzij via het flexibel kunnen wijzigen van functies van de gebouwen. Dat draagt niet alleen bij aan een duurzame inrichting van onze gemeente, maar levert ook een bijdrage aan het halen van klimaat- en CO₂-doelstellingen.

Doorgaan met duurzame ontwikkelingen en projecten

Door de huidige tijdgeest en economische teruggang vallen landelijk veel projecten stil. De gemeente is voor deze projecten vaak afhankelijk van andere partijen waaronder particulieren/projectontwikkelaars, maar is in bepaalde gevallen ook leidend.

D66 wil dat Teylingen doorgaat met (het mogelijk maken van) duurzame ontwikkelingen en projecten. Niet stilleggen, afwachten of opschuiven, maar doorgaan. Dat helpt ons verder. De kwaliteit van duurzame ontwikkelingen staat daarbij wel onder druk. De neiging om steeds kleiner en gestapeld te bouwen, om wijken vol te proppen om plannen maar ‘financieel’ haalbaar te maken, zal moeten worden begrensd. D66 is bereid te kijken naar flexibele oplossingen, herbestemming en aanpassingen, maar de kwaliteit van de ruimte staat voorop. Naast de hoge eisen die we aan nieuwbouw van woningen en bedrijven stellen, moet de hoogste prioriteit worden gegeven aan verduurzaming van bestaand vastgoed. Teylingen moet projecten stimuleren waarin bewoners en ondernemers (gezamenlijk) werken aan voornamelijk betere energieprestaties.

We moeten alleen doorgaan als we de kwaliteit kunnen garanderen voor nu en de toekomst. Geen achterstandswijken creëren, maar bestaande wijken verbeteren en verduurzamen. De leefbaarheid van de wijken staat voorop. Daar hoort ook bij dat we de vliegbewegingen van en naar Schiphol heel goed in de gaten blijven houden en waar mogelijk onze invloed moeten uitoefenen om deze boven Teylingen en de Bollenstreek tot een minimum te beperken.

Groen dichtbij huis

D66 vindt dat er juist ook in de wijken veel en toegankelijk groen moet zijn. Om dichtbij te kunnen ontspannen/recreëren. Een rondje joggen, een hut te bouwen, de hond uitlaten of even op een bankje in het groen zitten. Helaas zijn veel (nieuwbouw)wijken opgezet zonder voldoende groen. Daarvoor zou je niet de auto moeten hoeven pakken. D66 wil bij zowel nieuwbouw als herinrichting, ruimte voor groen en dichtbij recreatie realiseren. Uiteraard zullen buurtbewoners daarbij nadrukkelijk moeten worden betrokken.

Afval

Het ontstaan van afval is niet te vermijden. D66 zal er op blijven toezien dat het scheiden van afval (gevaarlijk afval, GFT, plastic, papier, glas en restafval) overal binnen de gemeente voortgang blijft vinden en waar nodig nog wordt verbeterd. Dat geldt zowel binnenshuis als in de buitenruimte, waarbij de gemeente in haar milieubeleid stevig zal blijven inzetten op het voorkomen van zwerfafval en op recycling. Afvalverbranding kan dan langzamerhand worden afgebouwd.

Behoud van open ruimte/polders, aanpak van leegstand.

Behoud van polders en open ruimte is van belang voor ons eigen welzijn en voor toekomstige generaties. Van sommige agrarische bedrijven staat de voortzetting van het bedrijf op de tocht door veranderende omstandigheden in de lokale, nationale en internationale economische ontwikkelingen. Het is in dit verband goed om een strategie rond de grondverwerving inzake mogelijk aflopende agrarische bedrijven op te stellen met het oog op het behoud van de polders en de open ruimte.

D66 is voorstander van een open en groen karakter van Teylingen. Daarom moet de Elsgeesterpolder open blijven en kan er in de Roodemolenpolder hooguit ruimte zijn voor lichte recreatie.

De open ruimte in Teylingen en de rest van de Bollenstreek staat blijvend onder druk van ontwikkelingen: nieuwe bedrijventerreinen, kantoren, wegen en woningbouw. Dit terwijl er in Teylingen en nog meer in de regio’s om ons heen, steeds meer sprake is van leegstand. D66 stelt dan ook dat we eerst bestaande ruimte en leegstand beter moeten benutten alvorens over te gaan tot nieuwbouw. Daarbij past ook dat braakliggende terreinen tijdelijk worden vergroend om de leefomgevingskwaliteit op peil te houden. D66 ziet mogelijkheden in de aanpak van leegstand. Een rem op nieuwbouw, herbestemmen en een specifieke leegstandsaanpak. In veel grote steden werkt de leegstandsaanpak door de inzet van specifieke instrumenten en de politieke wil. In Teylingen kan dit ook als de politieke wil er is. D66 wil zich daarvoor hard maken.

Wij willen ‘verdichten’ waar mogelijk en efficiënter en flexibeler omgaan met bestaande ruimte. Zo kunnen we open ruimte en groen zoveel mogelijk sparen voor toekomstige generaties. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte is daarvoor onontbeerlijk.

Teylingen Fairtrade Gemeente

Duurzaamheid loopt als rode draad door alle acties en plannen van de gemeente. Teylingen moet nu echt naast Millennium, ook Fairtrade Gemeente worden.

Bomen vangen fijnstof op, temperen de hitte, produceren zuurstof, zorgen voor fraaie dorpszichten, bieden een huis aan talloze organismen en houden de mens gezond en bewust van de pracht van de natuur. D66 wil daarom extra fijnstof opvangende en zuurstof producerende bomen in de gemeente, juist ook in de wijken.

Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren, betalen een bijdrage aan door de gemeente in te richten klimaatfonds. Het geld dat zo bijeengebracht wordt, wordt gebruikt om onderwijsinstellingen, sport- en welzijnsorganisaties de kans te geven te verduurzamen. Ook kan dit geld gebruikt worden voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) initiatieven. Via NME kan de gemeente haar beleid (zoals afval, energie, milieu, groen, gezondheid en recreatie in de natuur) uitdragen door middel van educatie en voorlichting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018