Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Eigen kracht van burgers voorop

Iedereen moet zolang mogelijk op eigen kracht en met eigen regie zijn leven en welzijn vorm kunnen geven. Als zorg nodig is, staat niet het systeem, maar de burger centraal. Het vaststellen van de zorgbehoefte en de uitvoering daarvan komt zo dicht mogelijk ‘in de buurt’ tot stand; mantelzorgers en vrijwilligers blijven heel belangrijk om hun naasten een ‘menswaardig’ leven te kunnen laten leiden.

D66 zet in op de mogelijkheden die mensen onderling ontwikkelen om elkaar te ondersteunen en bij te staan. De positieve, betrokken burger die open staat voor zijn omgeving en goed is geïnformeerd over wat er speelt vormt daarvoor de basis.

De gemeente biedt ruimte aan initiatieven die door de ‘mensen onderling’ worden ontwikkeld. De gemeente stimuleert en faciliteert deze.

Zorgverleners moeten goed opgeleid en goed betaald worden en met zo min mogelijk bureaucratie in staat worden gesteld om verantwoorde zorg te verlenen. Niet de stopwatch geldt als prestatieafspraak, maar aandacht, kwaliteit en zorgzaamheid. Initiatieven van zorgverleners of van het middenveld hiertoe krijgen van de gemeente alle kans.

Het komt het welzijn van veel ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. D66 wil dat de gemeente hierin helpt, zonodig met huishoudelijke ondersteuning. Ook zorgt de gemeente wat D66 betreft voor aangepaste huisvesting voor ouderen in de wijken, zodat zij gemakkelijk mee kunnen blijven doen in de wijk, en niet te hoeven verhuizen naar een verzorgingstehuis. In sommige gevallen zijn ouderen daar zelfs op aangewezen als gevolg van het rijksbeleid inzake de zogenoemde zorgzwaartepakketten, waardoor zij genoodzaakt zijn thuis te blijven wonen. De inzet van familie, buren en vrienden zal een steeds grotere rol gaan spelen in de samenleving. Maar voor diegenen, die dan nog steeds buiten de boot dreigen te vallen, moet de gemeente de sociale achtervang zijn.

De drie decentralisaties

Bij de komende decentralisaties in het sociaal domein wordt uitgegaan van ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dat betekent dat alle partijen (gemeente, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, corporaties, vrijwilligers, etc.) heel goed moeten samenwerken bij het uitvoeren van de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn. De gemeente zal de partij zijn, die voor zo’n structuur zorg moet dragen, met z’n allen zullen we ‘m moeten uitvoeren. En bij het realiseren van zo’n uitvoeringsstructuur kan veel samen gedaan worden met onze buren in de Bollenstreek; zij staan immers voor dezelfde, grote uitdagingen!

Ondanks de stagnerende economie, moeten werkgevers worden gestimuleerd om zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Daarnaast zal de sociale werkvoorziening zo veel mogelijk behouden worden.

Wmo-raden in de Bollenstreek zouden verdergaand dan nu kunnen samenwerken, of zelfs kunnen fuseren, zodat ook die advisering tussen gemeenten onderling wordt afgestemd.

Gecentraliseerde kwaliteitsbewaking en klachtafhandeling behoort bij de gemeente. Burgers hoeven hun klachten niet bij de zorgverleners te melden, maar bij een speciaal gemeentelijk meldnummer.

Schuldhulpverlening

Snelle hulp bij schuldproblematiek is essentieel, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. D66 vindt dat bestaande wachtlijsten weggewerkt en nieuwe wachtlijsten voorkomen moeten worden. Vergaande maatregelen zoals het doorgeven van betalingsachterstanden door nutsbedrijven of grote huurachterstanden door woningbouw- corporaties aan de gemeente zijn voor D66 bespreekbaar.

Integrale kindcentra

D66 wil dat het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen samenwerken in brede buurtscholen of (nog een stapje verder) in integrale kindcentra. Meer ruimte en ondersteuning voor ouders en instituten die op succesvolle wijze jongeren met problemen (zoals bv. schoolverzuim, alcohol en drugs) opvangen en begeleiden, zoals zorgteams, de sportvereniging, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts en wijkagent.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018