Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Proactief onderwijs

D66 wil dat de gemeente een proactief onderwijsbeleid voert, zonder zich overigens met de inhoud van het onderwijs zelf te bemoeien. D66 wil dat de talenten van leerlingen beter wordt benut. Om dit te realiseren, pleiten wij voor verbeteringen van alle schakels binnen het onderwijs. Dit betekent een extra inspanning voor de leerling die net dat ‘duwtje in de rug’ nodig heeft. Maar ook aandacht voor de leerling die nét dat beetje extra uitdaging mist.

De inhoudelijke invulling van het onderwijs ligt bij de scholen. De gemeente biedt ondersteuning op het gebied van onderwijsachterstanden en onderwijskansenbeleid. Schooluitval moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Door de inzet van jongerenwerkers en straatcoaches kunnen talenten van jongeren worden ontwikkeld en achterstanden worden aangepakt. Hierbij ligt de nadruk op preventie. D66 wil dat er op tijd aan de bel wordt getrokken wanneer kinderen problemen hebben op school of thuis.

Passend onderwijs

Schoolbesturen krijgen met ingang van 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid om aan elk bij hen ingeschreven kind een passend onderwijszorgarrangement te bieden. Het gaat hierbij om maatwerk: wat heeft het kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren?

Voor D66 is het belangrijk dat het onderwijs, samen met de gemeente en jeugdzorgaanbieders streven naar een samenhangend passend onderwijsbeleid en opvoed- en opgroeiondersteuning. Zo moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat kinderen extra zorg nodig hebben. Daar waar er wel sprake is van zwaardere problematiek, samen op te trekken bij de ondersteuning van het kind en zijn (directe) omgeving.

De rol van de gemeente is volgens D66 die van een regisserende en stimulerende partner in de lokale- en regionale educatieve agenda overleggen (LEA/REA). Hier moet de afstemming plaatsvinden tussen wat aan de ene kant het onderwijs aan onderwijszorg biedt en wat de gemeente en jeugdzorgaanbieders leveren in het kader van het preventieve jeugdbeleid (en met de decentralisatie jeugdzorg straks het totale jeugdbeleid).

Brede scholen

Voor D66 is het belangrijk dat scholen zoveel mogelijk brede (buurt)scholen worden. Naast onderdak te bieden aan een peuterspeelzaal en kinderopvang kunnen ook de partners uit het CJG er contactmomenten organiseren. Zo kunnen basisscholen een spilfunctie in de wijk gaan vervullen en uitgroeien tot ware Integrale Kind Centra (IKC). Het inzetten van schone en veilig bereikbare schoolgebouwen voor wijkactiviteiten kan een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk. Ook het aantrekkelijk inrichten van schoolpleinen waarvan kinderen ook na schooltijd veilig gebruik kunnen maken, kan bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Jeugdparticipatie

D66 wil jongeren meer actief bij de gemeenschap betrekken (bevorderen jeugdparticipatie). Zij vormen immers een belangrijk en energiek onderdeel van onze samenleving; anderzijds kan jeugdparticipatie gezien worden als een vorm van ‘onderwijs in de praktijk’. De jeugd heeft de toekomst; laat ze daar dan zelf ook over meepraten en meebeslissen. De jaarlijkse ‘kindergemeenteraad’ moet dan ook worden voortgezet.

Volwassenenonderwijs

Een leven lang leren is weggelegd voor iedereen, in welke vorm dan ook. Dat gebeurt sowieso in de praktijk, maar kan ook via volwassenenonderwijs of via aparte vormen van onderwijs, zoals bijvoorbeeld Natuur- en Milieueducatie. De georganiseerde vormen van educatie/onderwijs voor volwassenen en over specifieke onderwerpen staan bij D66 centraal in de ontwikkeling van de mens. Daarom willen wij daar ook in Teylingen extra aandacht aan besteden en voldoende aanbod creëren voor hen, die daar gebruik van willen maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018