Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Verdergaande samenwerking, op termijn fusie

Het gemeentebestuur moet een volwaardige partner zijn in breed regionaal verband om de belangen van gemeente en de streek te kunnen behartigen. Daartoe zijn in de Duin-en Bollenstreek al de nodige samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit is, gezien de al jaren durende discussies hierover, een grote stap voorwaarts. D66 ondersteunt samenwerking met als insteek harmonisatie en een fusie op het moment dat dat opportuun is. Wij zullen voorstellen voor een bestuurlijke herindeling toetsen aan de drie K’s : kwaliteitsverbetering, kwetsbaarheidvermindering en kostenbesparing. Alleen indien deze drie punten niet gewaarborgd zijn in de nieuw ingedeelde gemeente, is D66 tegen herindeling.

Voor de korte termijn is o.a. in de gemeente Teylingen besloten in te stemmen met het vormen van een Bollenraad. Dit is een samenwerkingsverband met aangesloten gemeenten (naast Teylingen ook Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout) op basis van een zogenoemde gemeenschappelijke regeling. In deze Bollenraad zullen onderwerpen worden behandeld die grensoverschrijdend zijn en daarmee van belang voor de Bollenstreek als geheel. Het idee is dat die onderwerpen dan niet meer op de agenda staan van de gemeenteraden zelf. D66 zal het functioneren van deze Bollenraad nauwgezet volgen, omdat het gezien kan worden als een extra laag in de besluitvormingsstructuur met extra vormen van overleg en afstemming tot gevolg. De Bollenraad mag niet leiden tot meer bureaucratie. Daarom acht D66 het voor de Duin- en Bollenstreek noodzakelijk op termijn te komen tot herindeling. Alleen dan kan een volwaardige, democratisch legitieme en krachtige gemeente een rol van betekenis spelen met partners in de regio tussen Noord-Holland en Leiden-Den Haag-Rotterdam.

De bedrijvigheid in de Bollenstreek is gediend bij een regiovisie die de lokale belangen overstijgt. De vraag om als ‘één mond’ te kunnen spreken is een herhaalde wens van de ondernemers in de streek. D66 onderschrijft de argumenten die door de ondernemers worden aangevoerd en wil zich ook daarvoor sterk maken. Ook de belangenbehartiging van de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek is gediend bij een fusie die vereenvoudiging en meer helderheid in de diensten aan ondernemers geeft.

Wethouders

Teylingse wethouders komen uit Teylingen of – indien dat niet mogelijk is – bij voorkeur uit één van de gemeenten waarmee we nauw willen samenwerken. Wethouders met wachtgeld moeten beschikbaar blijven om andere taken voor de gemeente te verrichten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018