Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Toerisme en werkgelegenheid

Het toerisme in de streek kan de economie van Teylingen verder versterken. Toeristen komen nu op de bollen en het water af, maar we kunnen ook aantrekkelijk zijn voor andere toeristen in onze streek. De toeristen, die nu grote steden zoals Leiden en Haarlem bezoeken voor kunst en cultuur, maar ook toeristen voor Bio Science en Space Technology, strand, kust en duinen kunnen meer attent gemaakt worden op wat Teylingen heeft te bieden. D66 is in dit verband voor stimulering en facilitering vanuit de regierol van de gemeente. Er moet worden onderzocht hoe we deze mogelijke verbreding van het aanbod van toerisme, dat het hele jaar door goed is voor inkomsten en werk, verder van de grond kunnen krijgen.

Bollen

De lokale overheid kan faciliteren om hoogwaardige teelt van bollen, niches en Research & Development mogelijk te maken en kan bijdragen aan het op gang brengen van contacten met landelijk of internationaal werkende onderzoekscentra. Het is belangrijk dat de bestaande aansluiting bij de kennisinfrastructuur met Bio Science en Space Technology wordt versterkt. De bollensector moet voldoende volume houden om de flankerende bedrijvigheid in de maak- en dienstensector in stand te houden. Inkrimping van het arsenaal aan hyacintengrond is onder voorwaarden bespreekbaar.

Ondernemers stimuleren en faciliteren

Opstartende bedrijven kunnen worden ondersteund door ervaren ondernemers de startende ondernemers te laten coachen. De lokale overheid kan daarin een initiërende rol spelen eventueel in samenwerking met de Kamer van Koophandel en ondernemersverenigingen/branche-organisaties.

D66 is voorstander van een zogenoemd ondernemersfonds en heeft er geen probleem mee wanneer de gemeente de inleg voor dit fonds tegen kostprijs int. Aan een ondernemersfonds (voor en door ondernemers) kunnen uitsluitend profitorganisaties deelnemen, dus geen heffing voor onderwijs- en zorginstellingen, de gemeente etc.

Onze ondernemers zijn gebaat bij een vlotte afhandeling van al hun vragen en een zo eenvoudig mogelijke regelgeving. D66 pleit voor één loket waar ondernemers terecht kunnen. In samenwerking met de ondernemers moet de regeldruk zoveel mogelijk omlaag. Durf als gemeente zaken los te laten en aan anderen over te laten.

Internet heeft een grote invloed op de omzet van sommige detaillisten. D66 zou graag zien dat de gemeente samen met ondernemers gaat werken aan de website ‘winkelen in Teylingen’, waarvan iedere detaillist gebruik kan maken c.q. aan gelinkt wordt. Alles via één site bestellen, afrekenen en thuisbezorgd krijgen of op één punt binnen de gemeente af te halen. Dit punt kan ook gebruikt worden voor de distributie van goederen die via internet elders worden besteld en in Teylingen worden afgeleverd. Financiering kan plaatsvinden vanuit het ondernemersfonds of met een jaarlijks bedrag dat maximaal even hoog is als de geïnde reclamebelasting min de kosten van de inning.

Ruimte voor ondernemen

Wat D66 betreft, krijgen bedrijfsterreinen die vlak bij het water liggen de bestemming ‘leisure and nautics’ om watersportbedrijven en andere ‘leisure’-industrie meer ruimte te geven. Het bestaande ‘leisure’-terrein Veerpolder moet ook als zodanig worden omgedoopt en vanuit de regiefunctie gaat de gemeente stimuleren en faciliteren om deze bestemming echt in te vullen.

Leegstand van winkelpanden is qua aanzicht niet erg opbeurend. D66 is er voorstander van dat de gemeente leegstaande winkelpanden in overleg met ondernemers/eigenaren probeert op te vullen met een tijdelijk andere functie, bijvoorbeeld door deze in overleg met de ondernemers/eigenaren, tegen kostprijs tijdelijk beschikbaar te stellen aan kunstenaars als atelier/galerie/verkooppunt.

Leerwerktrajecten

De economie is gebaat bij goede werknemers. Daarom wil D66 dat de gemeente haar regierol oppakt om leerwerktrajecten te realiseren en samen met het onderwijs en de arbeidsmarkt, te zorgen voor een goede afstemming van het onderwijs op onze lokale en regionale arbeidsmarkt. Daarbij kan de gemeente zelf een belangrijke voorbeeldfunctie spelen door in aanbestedingen een paragraaf ‘Social return’ op te nemen, waardoor de uiteindelijke opdrachtnemer verplicht wordt invulling te geven aan leerwerktrajecten binnen de gemeente, dan wel in de sociale werkvoorziening banen te creëren.

Werkvervangende activiteiten voor werkeloze jongvolwassenen

Voor D66 geldt goed onderwijs als een noodzakelijke investering in de toekomst van Nederland. Wanneer er ondanks goed onderwijs geen werk is voor de schoolverlater, is dit een onacceptabel probleem dat kan leiden tot verloedering van de samenleving. Daarom is D66 er voorstander van om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om werkeloze jongvolwassenen die een uitkering ontvangen, met zachte drang (tijdelijke) werkvervangende activiteiten op te leggen, zodat die jongeren werkervaring krijgen/behouden en ritme in het leven leren/houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018